Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Normalstadgar för idrottsförening

Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

 

STADGAR

För den ideella föreningen Föreningen Trolldansarna

Med hemort Sundsvalls kommun

 

Bildad 12/11 -1995

 

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet 2008-03-16

(om ändringar – ange vilka paragrafer)

 

Ändring i § 25

Vidimerat av:

Bo Kull, årsmötets ordförande

Annika Ström, årsmötetssekreterare

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mer, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder Med ungdomsidrott avser vi tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

 

I barnidrott leker vi och låter barnen lära av olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnets vilkor.

 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

 

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se bilaga)

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter : Dans

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt särskild målsättning att:

Främja dansintresset i länet för alla åldrar.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Danssportsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förenings verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med mins 2/3 av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

9 § Upplösning av förening

För upplösning av förening krävs beslut av årsmötet med mins 2/3 av antalet angivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningstillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkivet eller motsvarande.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

 

FÖRENINGSMEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda inom tre veckor enligt reglerna i RF:s  stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dgen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plan som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas at den (de) som erhållit högst antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa förhåller sig till antalet angivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. <är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,                    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret,

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

a) Föreningsordförande för en tid av 1år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2år.

c) 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år.

d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 1år.

 I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med  för ombud);

13. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiodel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

 

VALBEREDNINGEN

 

23 § Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilka madnattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

 

REVISORER

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för de senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt minst 6 och högst 10 övriga ledamöter och därtill 4 suppleanter.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 § Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorernas räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

 

Ordförande

är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreterare och kassören.

 

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut verkställs,
 • om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter och skulder betalas i rätt tid,
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • Se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Uppdaterad: 28 NOV 2017 20:18 Skribent: Lotta Burefjord

  Kurs- och evenemangsanmälan 

 

 

  

 

 

Danslogen logo

Postadress:
Föreningen Trolldansarna - Danssport
Västra vägen 105
85751 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trolldansarna.c...

Se all info